C언어/언제나 C언어

문자 형식 char와 ASCII 코드[언제나 C언어]

언제나 휴일 빅데이터 언제나휴일 2020. 6. 2. 12:42
반응형

 

숫자 문자, 소문자, 대문자 ASCII 코드 값 확인

#include <stdio.h>//표준 입출력 헤더
int main()
{  
  printf("%c:%d %#x\n", '0', '0', '0');
  printf("%c:%d %#x\n", 'A', 'A','A'); 
  printf("%c:%d %#x\n", 'a', 'a','a'); 
  return 0;
}
#include <stdio.h>//표준 입출력 헤더
int main()
{  
  printf("%c:%d %#x\n", '0', '0', '0'); //0011 0000
  printf("%c:%d %#x\n", '1', '1', '1'); //0011 0001
  printf("%c:%d %#x\n", 'A', 'A','A'); //0100 0001
  printf("%c:%d %#x\n", 'B', 'B', 'B'); //0100 0010
  printf("%c:%d %#x\n", 'a', 'a','a'); //0110 0001
  printf("%c:%d %#x\n", 'b', 'b', 'b'); //0110 0010
  return 0;
}

문자 리터럴 표현의 크기 확인

#include <stdio.h>//표준 입출력 헤더
int main()
{  
  printf("sizeof('a'):%d bytes\n",sizeof('a'));
  return 0;
}

아스키 코드값과 문자 리터럴 표현 비교

#include <stdio.h>//표준 입출력 헤더
int main()
{  
  char ch = 97;
  char ch2 = 'a';

  printf("%c\n", ch);
  printf("%c\n", 97);
  printf("%c\n", ch2);
  return 0;
}

char 형식의 한계

#include <stdio.h>
int main()
{  
  char ch = 'ㄱ';
  printf("%c\n", ch);
  return 0;
}
반응형