C언어/디딤돌 C언어 예제

[C언어 소스] 공용체 하나의 멤버를 변경하면 다른 멤버의 값에 영향

언제나 휴일 빅데이터 언제나휴일 2016. 11. 30. 00:54
반응형

[C언어 소스] 공용체 하나의 멤버를 변경하면 다른 멤버의 값에 영향


Program.c


#include <stdio.h>
typedef union _Demo Demo;
union _Demo
{
   
int i;
   
float f;
};
int main()
{
    Demo d;
 
    d.i = 90;
    printf(
"d.i: %10d d.f:%0.2f\n", d.i, d.f);
    d.f = 1.0;
    printf(
"d.i: %10d d.f:%0.2f\n", d.i, d.f);
    d.i = 2;
    printf(
"d.i: %10d d.f:%0.2f\n", d.i, d.f);
   
return 0;

}

실행 결과

d.i:          90  d.f:0.00
d.i: 10653532 d.f:2.00
d.i:            2 d.f:0.00본문

[디딤돌 C언어] 75. 공용체 반응형