C언어/언제나 C언어

이럴 때 나머지 연산을 사용하자. 0123401234012… [언제나 C언어]

언제나 휴일 빅데이터 언제나휴일 2020. 6. 10. 12:54
반응형

 

소스 코드

/* https://ehpub.co.kr
  언제나 C언어
  나머지 연산, 이럴 때 사용하자. 
  0123401234012...
*/
#include <stdlib.h>//표준 라이브러리 헤더
#include <stdio.h>//표준 입출력 헤더

int main()
{  
  int i = 0;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  i = (i + 1) % 5;
  printf("%d\n", i);
  system("pause");
  return 0;
}
반응형
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ··· 14